Студентське життя

СТУДМІСТЕЧКО

НУ "Львівська політехніка"

Офіційний сайт Студмістечка покликаний надати інформацію про гуртожитки університету.

Зареєструватись!

Правила внутрішнього розпорядку

 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ В СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКАХ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила внутрішнього розпорядку (надалі Правила) діють на території Студентського містечка і є обов’язковими для всіх осіб, які мешкають в гуртожитках або перебувають на території студмістечка.

1.2. Правила внутрішнього розпорядку вводяться з метою впорядкування норм і правил поведінки, покращення умов проживання та зміцнення дисципліни мешканців студмістечка.

1.3. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішує адміністрація університету чи Студентського містечка в межах наданих їй повноважень, відповідно до чинного законодавства і нормативних документів університету, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, – спільно з профспілковим комітетом студентів і аспірантів.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОСЕЛЕННЯ ТА ВИСЕЛЕННЯ В ГУРТОЖИТКАХ СТУДЕНТСЬКОГО МІСТЕЧКА

2.1. Поселення студентів, аспірантів, слухачів підготовчих відділень, студентів інших підрозділів університету, абітурієнтів, студентських сімей та інших осіб у студентські гуртожитки здійснюється в порядку, передбаченому “Положенням про студентське містечко”.

2.2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана особисто пред’явити паспорт комендантові гуртожитку, довідку про оплату та укласти ДОГОВІР і ДОГОВІР про майнову відповідальність, після чого отримує право на проживання. Особа, котра поселяється, повинна пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, вивчити Правила внутрішнього розпорядку та ознайомитись із установленим порядком користування особистими електропобутовими приладами, а також порядком звільнення гуртожитку. Інструктаж проводить комендант гуртожитку під розписку. Документи про прописку тих, хто поселяється в гуртожиток, подаються дирекцією студмістечка у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Оплата прописки проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток. Поселеним в гуртожиток видається перепустка встановленого взірця на право входу в гуртожиток.

2.3. Особи, які мешкають у гуртожитку, можуть бути (у разі необхідності) тимчасово переселені в іншу кімнату або гуртожиток (з ініціативи адміністрації) без погіршення житлових умов. Механізм реалізації цього пункту регулюється “Положенням про Студентське містечко”, а у випадках, ним не передбачених, – спільним рішенням адміністрації та профкому студентів і аспірантів.

2.4. Виселення студентів після закінчення університету проводиться протягом двох тижнів після захисту диплому. Для студентів та аспірантів-іноземців, виїзд яких до місця проживання неможливий з поважних причин, цей термін може бути продовжений за рішенням адміністрації університету.

2.5. Виселення слухачів підготовчого відділення проводиться протягом 10-ти днів після останнього випускного іспиту.

2.6. Виселення осіб, відрахованих з університету, проводиться протягом двох тижнів після виходу відповідного наказу. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, повинні звільнити гуртожиток протягом 3-х днів після оголошення результатів іспитів. Абітурієнти, які успішно склали іспити, звільняють гуртожиток протягом 3-х днів після останнього іспиту.

2.7. Виселення аспірантів проводиться протягом 10-ти днів після терміну закінчення аспірантури або відрахування.

2.8. Стажисти, співробітники університету та інші особи звільняють гуртожиток у терміни, вказані в рішенні про їх поселення.

2.9. Особи, які виселяються з гуртожитку, здають отримане майно загального та індивідуального користування службам гуртожитку відповідно до раніше оформленого опису майна та індивідуальних розписок згідно з укладеним ДОГОВОРОМ. У разі повного розрахунку з гуртожитком комендант гуртожитку робить позначку в обхідному листі студента. Без такої позначки диплом та інші документи не видаються.

2.10. У разі виїзду на канікули або виробничу практику мешканці здають кімнату комендантові гуртожитку з перевіркою наявності майна та його стану. Відповідальність за стан та збереження майна в цих кімнатах від цього моменту несе адміністрація гуртожитку. За бажанням студентів кімнату можна здати комендантові гуртожитку для поселення абітурієнтів. Плата за гуртожиток у такому разі не береться.

2.11. Порядок користування гуртожитком студентами і аспірантами, які перебувають в академічних відпустках, визначається, з урахуванням їх, побажань, дирекцією студмістечка.

3. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ

3.1. Кожна кімната в гуртожитку повинна бути укомплектована необхідним майном і речами загального користування.

3.2. Майно і речі загального користування в кімнаті описують в ДОГОВОРІ про майнову відповідальність, який зберігається в мешканця й коменданта гуртожитку (по одному примірнику).

3.3. Вхід до гуртожитку дозволяється: мешканцям даного гуртожитку до 01.00 години після пред’явлення перепустки. Після 01.00 години вхід дозволяється у виняткових випадках за заздалегідь виданим письмовим дозволом коменданта гуртожитку; гостям у не навчальний час: з 9.00 до 23.00 години, у навчальний час з 15.00 до 23.00. При вході до гуртожитку відвідувачі пред’являють черговому документ, що засвідчує особу, і реєструються в книзі відвідувачів. Мешканець зобов’язаний особисто зустріти гостя при вході і відпровадити його до виходу з гуртожитку. Відповідальність за своєчасний вихід відвідувачів з гуртожитку й дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили згаданих осіб.

3.4. Культурно-масові заходи в гуртожитках здійснюються за рішенням Студентської Ради і погодженням із дирекцією студмістечка. Усі заходи повинні закінчуватись до 23.00 години до 7.00 ранку в гуртожитку слід дотримуватись тиші.

3.5 Усі мешканці гуртожитку можуть залучатись до господарських робіт, пов’язаних із самообслуговуванням.

4. НОРМА ПОВЕДІНКИ, ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКІВ

4.1. Нормою поведінки для осіб, які мешкають чи перебувають на території Студентського містечка, є дотримання таких засад: дотримання законності та правопорядку, встановлених державою, цими Правилами та іншими нормативними документами; дбайливе ставлення до майна, об’єктів і території студмістечка; взаємна доброзичливість, вимогливість та повага між людьми; шанування особистості, гідності людини, її національних та релігійних почуттів. Порушеннями норм поведінки є вчинки, які суперечать засадам, окресленим вище.

4.2. Мешканці гуртожитку мають право: користуватися приміщеннями навчального й культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку; вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільних речей та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні; обирати раду студентського гуртожитку і бути обраним до її складу; брати участь через Студентську Раду у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи й дозвілля, роботи персоналу обслуги та інших; звертатися зі скаргами до керівництва навчального закладу на роботу персоналу обслуги і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам і нормам обладнання та утримання гуртожитків.

5. ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ ЩОДО МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКІВ

5.1. ЗАОХОЧЕННЯ. За активну участь у культурно-масових заходах і роботі з покращення умов і побутового обслуговування мешканців гуртожитку заохочують: оголошенням подяки; преміюванням або нагородженням цінним подарунком; покращенням умов проживання; повідомленням батьків “листом-подякою від Ректора” про зразкову поведінку та особливий внесок у розвиток студентського самоврядування й збереження матеріальної бази студмістечка.

5.2. СТЯГНЕННЯ. За порушення Правил внутрішнього розпорядку на мешканців накладають стягнення:

  • зауваження;
  • догана;
  • не поселення в гуртожиток на наступний рік;
  • виселення з гуртожитку;
  • відрахування з університету.

5.3. Стягнення за порушення Правил накладається безпосередньо після порушення, але не пізніше від одного місяця з дня його виявлення.

5.4. Наказ про накладання стягнення на особу, яка порушила Правила, обов’язково доводять до її відома та до відома студентів факультету чи підрозділу (аспірантура, підготовче відділення і т.д.) та мешканців гуртожитків.

5.5. Заохочення і стягнення мешканцям гуртожитків, студентам, аспірантам, слухачам підготовчих відділень у встановленому в університеті порядку виносяться Ректором (деканом факультету) за поданням Студентської Ради й коменданта гуртожитку або дирекції студмістечка, погодженим із студентським профкомом.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

6.1. Контроль за дотриманням Правил здійснює: Студентська Рада гуртожитку; адміністрація студмістечка; деканат.

6.2. Кожний мешканець студмістечка зобов’язаний дотримуватись цих Правил, а в разі їх порушення кимсь робити зауваження особі, яка допустила порушення.

7. ПРИКІНЦЕВЕ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Ці Правила вводяться в дію з моменту їх затвердження Ректором.

7.2. Зміни і доповнення до цих Правил вносяться за поданням Директора і погодженням із профкомом студентів і аспірантів та затверджується наказом Ректора.

Правила затверджені на засіданні профкому студентів і аспірантів.


09/11/2008 19:18:54  

Коментарі:

Увійти або Зареєструватись, щоб додати коментар

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg
sample   23/08/2015 14:56:02
Чи можна приводити гостей на ночівлю в гуртожиток? Якщо можна тоді що для цього потрібно?
raymond1988   09/10/2015 07:56:39
Гості повинні покинути гуртожиток до 23.00. Ночівля сторонніх осіб не дозволена.
Yakubovskyy   13/10/2015 13:08:52
1
sample   17/01/2016 22:32:18

Додати коментар


 

Щоб додати коментар необхідно Увійти або Зареєструватись
Коментарі з нецензурними висловами будуть видалені!
Будь-ласка висловлюйте Ваші думки та пропозиції літературною мовою.